Uudised

Jaanuar – märts 2023

Projekt „Gruusia Päästeameti konsulteerimine“ UNOPS projekti “Support to Advancing Technical Capacities for Ensuring Human Security” raames.

UNOPS projekti raames koostöös UK ettevõttega RAN (Resilience Advisors Network) Gruusia Päästeametis hindamismisssiooni läbiviimine ja vaheraporti koostamine. Hindamismissioonil osales meie ettevõttest Janek Laev. Hindamisraport puudutab intsidentide registreerimise süsteemi tervikanalüüsi alates hädaabikõnele vastamisest kuni päästööde läbiviimiseni ning päästesündmuste andmeanalüüsi ja statistika läbiviimist. Hindamisraport toob välja erinevate kasutusel olevate süsteemide tugevused ja nõrkused ning teeb ettepanekud edasiseks võimalikuks arenguhüppeks ning arendusprojekti läbiviimise võimalikud etapid.

Kuna Gruusia on ka Eesti riigi arenguabi üks sihtriike, siis aitame oma tegevuse ja ekspertiisi kaudu kaasa Eesti postiivse kuvandi loomisele ja hoidmisele.

Detsember 2022

Projekt „ Eesti kogemus 112 reformi läbiviimisel“

OECEegiidi all koostati Armeenia Justiitsministeeriumile ülevaade, kuidas viidi Eestis läbi 112 reform. Ülevaade kirjeldas reformieelset olustikku, reformi tegevusi aastatel 2010-2015 ja peamisi õppetunde, millega analoogse reformi läbiviimisel tuleb arvestada. Kuna Armeenias on soov esile kutsuda siseturvalisuse valdkonnas olulised muutused, siis sooviti ühe EL liikmesriigi edulugu analoogse muudatuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Kuna Armeenia on ka Eesti riigi arenguabi üks sihtriike, siis aitame oma tegevuse ja ekspertiisi kaudu kaasa Eesti postiivse kuvandi loomisele ja hoidmisele.

Märts-mai 2021

Projekt „Terviseameti Covid-19 kõnekeskuse opereerimine “

2021. a veebruari lõpus kutsus Terviseamet meie meeskonna appi Terviseameti Põhja regiooni juures töötava kõnekeskuse tööd korraldama. Kuna covid-19 teine laine oli kõrgpunktis oli vaja toetavat meeskonda, kes suudaks juhtida läbipõlemise äärel olevat meeskonda, sõnastada meeskonna vajadusi, juhiks protsesse ja visoneeriks kõnekeskuse jätkusuutlikku toimimist. Meie meeskond toetas Terviseametit nii asutuse juhtimistasandil kui ka regiooni tasandil. Peamine eesmärk oli tagada kõnekeskuse meeskkonna jaoks töörahu ja läbiviidavate tegevus(t)e konkreetsus ning esile tuua võimalikud kitsaskohad, mis seda tööd takistavad. Meil oli võimalus koostööd teha tublide ja pühendunud inimestega, kes panustasid pandeemia leviku tõkestamisele, seda nii kõnekeskuses kui Terviseametis.

02.11.2020

Projekt „Kriisiinfotelefoni rakendamise konsulteerimine Ukrainas”

02.11.2020 allkirjastasid Ukraina poole esindajad hea tahte memorandumi, projekti elluviimiseks. Ukrainat esindasid allkirjastamisel Ukraina valitsuskabineti minister Oleg Nemtšinov, Ukraina Valitsuse kontaktkeskuse direktor Olga Holomeeva ja tema asetäitja Elena Antonenko, Ukraina valitsuskabineti nõunik Andriy Kakusha ning asepeaministri nõunik – Ukraina ajutiselt okupeeritud alade taasintegreerimise minister Andriy Sumik. Eesti ekspertidest viibis Ukrainas allkirjastamise juures Jaanika Merilo ja virtuaalselt osales kohtumisel Janek Laev.

Kriisiinfotelefon (kriisiliin) on mõeldud, riikliku infokanalina, elanikkonna teavitamiseks kriisiolukordades ja elanikkonnalt info kogumiseks. Sellise töövahendi loomine ja rakendamine võimaldab riigi ja elanikkonna vahel kiiret ja vahetut suhtlust. Piisav ja asjakohane info aitab inimestel kriisiga paremini toime tulla, võimaldab vähendada kriisiolukordadest tekkivat kahju ja tõstab riigi usaldusäärsust.

Projekti Kriisiinfotelefoni rakendamise konsulteerimine Ukrainas” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ja projekt lõpeb aprillis 2021.

September 2020

Osalemine BDA Consulting OÜ poolt korraldatud teenusdisaini koolitusega seotud mentorprogrammis ja oma kogemuse jagamine teenuseid disainivate meeskondadega. Suurepärane võimalus osaleda teenuste ümberkujundamise ja uute teenuste loomise protsessis, pakkudes oma kogemusele tuginevat vaadet mõtestatud teenuse loomisel, mis arvestab teenuse tarbijate (erinevad sihtgrupid teenuse osutajate ja teenuse saajate hulgas) soovide ja vajadustega.

Teenusdisaini programm on avatud ja info on kättesaadav BDA Consulting OÜ kodulehel.

25.09.2020

Projekt „Tallinna linnatranspordi AS liikluskorralduse keskuse arenguvisioon”

Arenguvisiooni tutvustamine Tallinna linnatranspordi AS juhatusele ja Juhtimiskeskuse arendamisega seotud teenistujatele.

05.08.2020

Projekt „Tallinna linnatranspordi AS liikluskorralduse keskuse arenguvisioon”

Eesmärgiks on pakkuda välja visioon innovaatilisest kommunikatsioonikeskusest (Juhtimiskeskus), mis võtab arvesse ka rahvusvahelist praktikat. Juhtimiskeskus loob väärtust organisatsiooni sees ühistranspordi- jt tellimusteenuste sujuvaks osutamiseks ja organisatsioonist väljaspoole teenuse Tellija(te), teenuse tarbijate ja koostööpartnerite parimaks teenindamiseks. Projekti eesmärgiks on kirjeldada rahvusvahelist praktikat, tuua välja rahvusvahelise praktika peamised järeldused, siduda Juhtimiskeskuse loomine ettevõtte üldiste eesmärkidega, visioneerida Juhtimiskeskuse võimalik toimemudel ja selle loomiseks vajalikud eeldused. Samuti pakkuda välja juhtimisinstrumendid projekti edukaks elluviimiseks.

07.07.2020

Projekt „Tallinna Linnatranspordi AS dispetšerteenistuse töökorralduse ja infovahetuse protsesside audit ning esialgne analüüs“

Koostöös TLT`ga otsime lahendusi, kuidas korraldada ümber Liikluskorralduse osakonna erinevate allüksuste töö. Auditi ja analüüsi käigus toome välja ilmnenud kitsaskohad oskonna tegevuses ja esitame soovitused töökorralduse-, personali-, infosüsteemide-, raadioside süsteemi- ja töökeskkondade arendamiseks.

15.06.2020

Projekt „Kriisiinfotelefoni rakendamise konsulteerimine Ukrainas”

IntelcomEst, Praxis koostöös Ukraina tebevahetusekspertide ja Ukraina valitsuse poolt määratud esindaja(te)ga alustasid 15.06.2020 projektiga, mille esmärk on ühtse ja ametkondade ülese kriisiinfotelefoni välja arendamine Ukrainas, et suurendada Ukraina erinevate ametiasutuste suutlikkust efektiivsemalt toime tulla mistahes kriiside lahendamisega ning kaasata kriiside lahendamisse vabatahtlikke. 2020. aasta alguses Euroopas valla pääsenud Covid-19 pandeemia jätkumisel, selle järelmõjudega tegelemisel ning tulevaste teiste võimalike kriisiolukordade puhul on kriisiinfotelefon üheks hädavajalikuks kriisikommunikatsiooni kanaliks kriise lahendavate ametiasutuste ja elanikkonna vahelisel suhtlusel. Mida teadlikum on elanikkond kriisidega kaasnevatest ohtudest, seda väiksemad on kriisiga kaasnevad kahjud. Tulevikku vaadates loovad projekti tulemid eelduse, et mistahes uue kriisi puhul on riigi ametiasutustel võimalik eelnevalt ettevalmistatud ja alalises valmisolekus olev kriisiinfotelefon taas kiiresti elanike informeerimiseks käivitada.

IntelcomEst ekspertidel on varasem hea kogemus kriisiinfotelefoni funktsionaalsuse väljatöötamisest osaledes Eesti ja Rootsi vastavate kriisinfotelefoni mudelite loomisel.

Projekti Kriisiinfotelefoni rakendamise konsulteerimine Ukrainas” rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ja projekt lõpeb aprillis 2021.

10.01.2020

Ukraina Digitaalse arengu ministeeriumi aseminister Valeria Ionan ja Ukraina ministrite kabineti ülema asetäitja Julia Husieva külastasid Eestit. Meie ettevõtte eesmärk oli tutvustada 112 saamislugu Eestis ja näidata, et loodud süsteem töötab nii nagu see ka planeeritud oli. Kuna külalised viibisid Eestis vaid ühe päeva, siis oli eesmärk luua Ukraina aseministrite ja Siseministeeriumi (SiM) vahel võimalus kontaktide vahetamiseks ning kuulda SiM peamisi väljakutseid järgmisteks aastateks ning loomulikult saada ülevaade ka 112-teenusest. Õnnestus külastada kõiki 112 – teenuse toimimise tagamisega seotud võtmeasusi (Siseministeeriumi info- ja arenduskeskus, Sisekaitseakadeemia) ja loomulikult ka Häirekeskust, kus anti külalistele suurepärane ülevaade 112 toimimisest. Külalised jäid visiidiga rahule ja loodame, et puhusime tuule purjedesse ka Ukraina 112 arendusprojektile!

Siseministeeriumi külastus (asekantsler, Ukraina külalised ja Intelcom Est meeskond)

12.12.2019

Projekt “Sisejulgeoleku valdkonna reformide toetamine – vabatahtlike kaasamine Dnipro Päästeamati töösse”

9.12 – 12.12.2019 külastasid Eestit Dnepropetrovski oblasti pääste- ja kodanikukaitsega tegelevate asutuste juhid ja eksperdid. Tutvuti Eesti pääste valdkonna kutseliste ja vabatahtlike tööga, külastati erinevaid komandosid, et tekiks ülevaade, millised sarnasused ja erinevused on nende töös. Päästeamet andis ülevaate pääste vabatahtlike tegevusest, heites pilgu ajaloole ja visioneerides tulevikku. Põnev päev oli meil ka Sisekaitseakdeemia Päästekolledži Väike- Maarja Päästekoolis. Veetsime seal terve päeva tutvudes kutseõppe võimalustega sh külastasime ka kooli õppeväljakut. Päästekoolis viisime läbi ka seminari, mille käigus selgitasime välja, millised võiksid olla võimalused vabatahtlike mudeli loomiseks Dnepropetrovski oblastis ja kuidas meie saaksime selle projekti raames kasulikud olla.

Põnevad kaks päeva Harjumaal ja Lääne-Virumaal

25.10.2019

Projekt “Sisejulgeoleku valdkonna reformide toetamine – vabatahtlike kaasamine Dnipro Päästeamati töösse

22.10 – 25.10.2019. a viibisid, vabatahtlike projekti raames, Eesti eksperdid Dnipos ja tutvusid erinevate asutustega, kes saavad kaasa aidata projekti elluviimisele. Projekti tutvustati nii IntelcomEst kui Päästeameti ekspertide poolt kohaliku omavalitsuse ja päästevaldkonna inimestele Dnipro linna Kohaliku Omavalitsuste Arenduskeskuses. Kohal olid erinevate piirkondade omavalitsuste juhid, kelle jaoks oli ehk suurimaks uudiseks see, et vabatahtlike süsteemi on võimalik üles ehitada tegevustoetuste kaudu, mis ei hõlma töötasu maksmist vabatahtlikele päästjatele. Eksperdid said tutvuda ka kutselise päästekomando ja päästekooliga, kus toimub kutseliste päästjate väljaõpe. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtte МонТекС juhiga arutati võimalusi info- ja kommunikatsioonisüsteemide edasiarendamiseks pääste ja politsei valdkonda. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad lahendused on seotud nii 112 projektiga, kus kiirabi, pääste ja politsei saaksid töötada ühises tehnoloogilises inforuumis, aga ka vabatahtlike projekti eesmärkide realiseerimisega, sest see on seotud 112 keskuste ja vabatahtlike üksuste omavahelise informatsiooni vahetamisega.

04.10.2019

Eesti Välisministeeriumi kutsel, koostöös Eesti E-riigi Akadeemia SA`ga, viibis 27.09 – 6.10.2019. a Eestis Keenia Senati kõrgetasemeline delegatsioon. Eesmärk oli tutvustada Eesti e-riigi arengut ja võimalusi,  mida loovad digitaliseeritud teenused, seda nii riigi kui kodaniku vaates. Meie ettevõttel avanes suurepärane võimalus tutvustada delegatsiooni liikmetele Häirekeskuse lahendusi ja saamise arengulugu. Samuti julgustasime delegatsiooni liikmeid Keenias looma analoogseid süsteeme, mis võimaldavad inimestele kergemat ligipääsu riigi teenustele ja kiiremat abi erakorralistes olukordades. Delegatsiooni liikmete huvi Eestis kasutuseloleva lahenduse ja pikaajalise kogemuse vastu oli väga suur.

26.08.2019

IntelcomEst ja Praxis koostöös Dnipro linna, Dnepropetrovski oblasti Päästeameti ja Eesti Päästeametiga alustasid 2019. a augustis projekti, mille eesmärgiks on luua Ukrainas, Dnipro linnas, Taromskoje piirkonnas, pääste vabatahtlike süsteem. Projekti tulemusena luuakse vabatahtlike kaasamise mudel ning piloteeritakse mudeli reaalset rakendumist. Ukrainas on kolmanda sektori kaasmiseks olemas kõik vajalikud eeldused – tahe ja inimesed. Puudu on kogemusest ja siin saab Eesti appi tulla oma kogemusega, sest alguspunkt töö alustamisel oli meil ja on täna Ukrainas võrdlemisi sarnane. Kindlasti ei saa kopeerida täpselt seda sama mudelit, mis on täna kasutusel Eestis, kuid meie teadmised ja oskused võimaldavad ehk nii mõnestki karist mööda triivida ja sujuvamalt eesmärgini jõuda. Eesti ja Ukraina koostöö praktilisel töötasandil, erinevate kogemuste ning parimate praktikate vahetamine, loob suurepärase võimaluse mõlema riigi arenguks. Ettevõttena on meie eesmärgiks luua toimiv koostöövõrgustik Ukraina ja Eesti ametiasutuste ning ettevõtete vahel selleks, et välja töötada uusi ja innovaatilisi lahendusi inimeste igapäevast turvalisust mõjutavates valdkondades.

Projekt kannab nimetust “Sisejulgeoleku valdkonna reformide toetamine – vabatahtlike kaasamine Dnipro Päästeameti töösse” ning tegemist on arengukoostöö projektiga, mida rahastab Eesti Välisministeerium. Projekti lõpp on planeeritud 2020 aastasse.

21.08.2019

Projekt „Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas”

12.08 – 15.08 külastasid Eestit meie projektipartnerid Ukrainast. Seekord käisid Eesti 112 süsteemiga tutvumas Dnepropetrovski pääste-, politsei- ja meditsiini valdkonna juhid ja eksperdid sh Dnepropetrovski Sisejulgeoleku Akadeemia rektor, kelle eesmärk oli leida koostööpartnereid Eesti ülikoolides. Visiidi ajakava oli tihe, külastasime Päästeametit, Häirekeskust, Sisekaitseakadeemiat, Tallinna Munitsipaalpolitseid ja Tallinna Kiirabi. Korraldasime rektori jaoks ka kohtumise Tallinna Ülikooli psühholoogiavaldkonna esindajaga. Meie ühine eesmärk on toetada Dnepropetrovski oblastis olemasoleva 112 teenuse arendamist ja uue 112 keskuse loomist. Täiendavalt oleme võtnud endale ülesandeks leida võimalusi 112 operaatorite väljaõppeks Dnepropetrovski Sisejulgeoleku Akadeemia baasil, mistõttu on ka oluline Eesti Sisekaitseakadeemia kaasamine väljaõppe süsteemsesse arendamisse ja rakendamisse Ukrainas.

17.05.2019

12.05.2019 – 15.05.2019 projekti „Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas“ raames külastasid meie eksperdid Dnipro linna Päästeametit ja Dnepropetrovski Sisejulgeoleku kõrgkooli. Kuna projekti eesmärk on Dnepropetrovski oblastis üle minna ühele hädaabinumbrile ja realiseerida esimeses etapis politsei ja pääste ühine 112 keskus, siis toimusid töised kohtumised ning konsultatsioonid uue loodava 112 keskuse loomise teemal. Uue loodava 112 keskuse jaoks on leitud hoone, mida on võimalik hakata kujundama võttes arvesse 112 keskuse funktsionaalsust ja ülesandeid ning rakendada Eesti näite najal uus ja kaasaegne töökeskkond. Kvaliteetseks teenuse osutamiseks on oluline ka olemasolevate politsei ja pääste hädaabikõnesid vastu võtvate teenistujate täiendõpe ja konkursi korras valitud uute teenistujate väljaõpe, mistõttu arutati ka võimaluse üle algatada tulevaste 112 teenistujate väljaõpet ülikooli baasil.

Projekti rahastab Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

9.04.201910.04.2019

IntelcomEst ja Trustcorp esindajad tutvustasid Põhja-Makedoonia Siseministeeriumi tehnoloogivaldkonna inimestele Eesti Häirekeskuse ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) tööd.

Külalised väisasid Häirekeskust ja SMIT`i, kuna Põhja-Makedoonia on oma riigis tegelemas Häirekeskuse tehnoloogilise baasi kaasajastamisega. Eesti kogemus nii Häirekeskuse teenuste terviklikul arendamisel, kui tehnoloogilise kompetentsi koondumine kompetentsikeskusesse annab tulevastele koostööpartneritele aimu, kuidas inimeste jaoks eluliselt tähtsaid teenuseid tulevikus arendada ja organisatoorset ning tehnoloogilist võimekust kasvatada.

9.04.2019 – 12.04.2019 toimus Horvaatias, Dubrovnikus, EENA (Euroopa hädaabinumbri assotsiatsiooni) aastakonverents, kus osales ka ItelcomEst Eestist.

Konverentsil oli esindatud üle 60 riigi kokku 900 osalejaga. Käesoleva aasta olulisemad teemad olid:

Uue tehnoloogia kasutuselevõtt sh droonide ja tehisintellekti võimalik kasutamine tulevikus elude päästmisel;

Kvaliteedisüsteemide kasutamine 112 hädaabiteadete menetlemisel;

Koolitussüsteemide näited 112 hädaabikõnede töötlejate erialase taseme tagamisel;

Elanikkonna teavitamine suuremate õnnetuste ja ohtude korral.

Konverentsi korraldatakse kord aastas ning oli järjekorras üheteistkümnes. Konverents on ainus sellesarnane Euroopas.

14.02.2019

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks astumine.

Meie ettevõttel on olnud positiivne kogemus koostööst Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga ja seetõttu pidasime oluliseks saada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks. Meie eesmärk on leida koostööpartnereid, teenusest huvitatud organisatsioone ja ettevõtteid nii välisturgudelt kui ka Eestist. Arendada omavahelist koostööd Eesti erinevate ettevõtete ja organisatsioonidega sh Eesti Kaubandus- Tööstuskoja liikmetega. Ühiselt on võimalik muuta tooted ja osutatavaid teenuseid viisil, mis pakuvad suuremat lisandväärtust ja suurendavad huvi välisturgudel.

9.11.2018

Projekt „Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas“

2018 aasta augustis alustasime koostöös Eesti Välisministeeriumi ja SA Poliitikauuringute Keskuse Praxisega arengukoostööprojekti „Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas“. Tegemist on Dnepropetrovski oblastis integreeritud kommunikatsioonikeskuste loomise nõustamisega. Eestis loodud ja realiseeritud Häirekeskuse toimemudel võimaldab abivajajal kiiresti saada professionaalset abi olukordades, kus abi andmise kiirusest sõltub tema või tema lähedaste elu ja vara päästmine seda nii pääste-, politsei- , kui meditsiini (kiirabi) valdkonnas. Euroopas on kasutusel erinevaid toimemudeleid, mistõttu on oluline nendes riikides, kus süsteeme alles hakatakse välja arendama, pakkuda võimalikult innovaatilisi, tulevikule orienteeritud ja konkreetsesse riiki sobivaid lahendusi.