Tehtud tööd

Tallinna Linnatranspordi AS dispetšerteenistuse töökorralduse ja infovahetuse protsesside audit ning esialgne analüüs

Kaardistasime TLT AS dispetšerteenistuse poolt tehtavate tegevus(t)e hetkeolukorda ning tõime välja kaardistusele tugineva analüüsi. Töös tõime esile, meile silma jäänud, mittevastavused ja esitasime ettevõttele soovitused edasiseks tegevuseks. Töö koostamisel tuginesime Intelcomest OÜ ekspertide poolt läbi viidud vaatlustele, intervjuudele erineva juhtimistasandi töötajatega ja ettevõtte poolt kättesaadavaks tehtud dokumentidele. Teostatud töö oli üheks aluseks TLT AS Liikluskorralduse keskuse arenguvisiooni koostamisel.

Tallinna Linnatranspordi AS Liikluskorralduse keskuse arenguvisioon

TLT AS Juhtimiskeskuse arenguvisiooni koostamisel võtsid koostajad aluseks Intelcomest OÜ poolt koostatud Tallinna Linnatranspordi AS dispetšerteenistuse töökorralduse ja infovahetuse protsesside auditi ning analüüsi tulemused, samuti TLT AS arengukava 2015-2024 lühiversiooni. Juhtimiskeskuse arenguvisiooni koostamisel tuginesime oma ekspertide ekspertteadmistele ning ühistranspordi valdkonna rahvusvahelisele praktikale nelja erineva riigi näitel. Visioonis pakkusime välja Juhtimiskeksuse poolt osutatava teenuse toimemudeli, töökeskkonna ja töövahendite kontseptsiooni, võimalikud suundumused personali värbamisel ja arendamisel ning visiooni ellurakendamise sammud ja näitliku ajakava.

Kriisiinfotelefoni loomise ja korraldamise aluspõhimõtted projektis Kriisiinfotelefoni rakendamise konsulteerimine Ukrainas.

Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine projektis Sisejulgeoleku valdkonna reformide toetamine: vabatahtlike kaasamine Dnipro Päästeameti töösse.

Toimemudeli koostamine kujundamaks visiooni vabatahtlike tegevuse arendamiseks pääste valdkonnas Ukrainas.

Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas

Dnipos (Ukraina, Dnepropetrovski oblast) loodava 112 keskuse loomise nõustamine tuginedes Eesti praktikale. Projekti läbiviimise protsessi võtmeaspektide väljatoomine ja Dniprole sobiva, tulevikule orienteeritud, 112 keskuse toimemudeli leidmise toetamine.