Tehtud tööd

UNOPS egiidi all Gruusia Päästeametis hindamismisssiooni vaheraporti koostamine. Vaheraport on üks osa ettevõtte RAN (Resilience Advisors Network) poolt koostatavast Gruusia Päästeameti hindamisraportist.

Gruusia Päästeametis hindamismisssiooni vaheraporti koostamine. Hindamisraport puudutas intsidentide registreerimise süsteemi tervikanalüüsi alates hädaabikõnele vastamisest kuni päästööde läbiviimiseni ning päästesündmuste andmeanalüüsi ja statistika läbiviimist.

112 ülemineku projekti kogemuse dokumendi koostamine Armeenia Justiitsministeeriumile.

OECEegiidi all Armeenia Justiitsministeeriumile koostatud ülevaade Eesti 112 projektist, mis viidi läbi aastatel 2010 – 2015. Dokument sisaldas reformieelset olustikku, eeldusi projekti edukaks läbiviimiseks, reformi tegevusi ja peamisi õppetunde, millega muudatuste läbiviimisel kokku puututi ning soovitusi edukaks projekti planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Terviseameti Covid-19 kõnekeskuse opereerimine

Märtsist mai kuu lõpuni juhtisime ja korraldasime Terviseameti Põhja regioooni covid-19 kõnekeskuse tööd, kus oli tegev ca 60 inimest. Peamisteks tegevusteks olid:

  • personali töö korraldamine koostöös Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi personali ekspertidega;
  • covid-19 küsitlusjuhendi väljatöötamisel osalemine koostöös Terviseameti ja Riigikantselei innovatsioonimeeskonnaga;
  • tegevusjuhistesse ekspertarvamuse andmine;
  • kõnekeskuse tehniliste lahendustega tegelemine sh kasutuselolevatele tehnilistele lahendustele eksperthinnangu andmine ja arendusettepanekute tegemine;
  • kõnekeskuse tegevuse jätkusuutlikkuse- ja tööprotsesside analüüsimine ja arendusettepanekute tegemine;
  • kriisireservi kasvatamise kavandamine.

Tallinna Linnatranspordi AS dispetšerteenistuse töökorralduse ja infovahetuse protsesside audit ning esialgne analüüs

Kaardistasime TLT AS dispetšerteenistuse poolt tehtavate tegevus(t)e hetkeolukorda ning tõime välja kaardistusele tugineva analüüsi. Töös tõime esile, meile silma jäänud, mittevastavused ja esitasime ettevõttele soovitused edasiseks tegevuseks. Töö koostamisel tuginesime Intelcomest OÜ ekspertide poolt läbi viidud vaatlustele, intervjuudele erineva juhtimistasandi töötajatega ja ettevõtte poolt kättesaadavaks tehtud dokumentidele. Teostatud töö oli üheks aluseks TLT AS Liikluskorralduse keskuse arenguvisiooni koostamisel.

Tallinna Linnatranspordi AS Liikluskorralduse keskuse arenguvisioon

TLT AS Juhtimiskeskuse arenguvisiooni koostamisel võtsid koostajad aluseks Intelcomest OÜ poolt koostatud Tallinna Linnatranspordi AS dispetšerteenistuse töökorralduse ja infovahetuse protsesside auditi ning analüüsi tulemused, samuti TLT AS arengukava 2015-2024 lühiversiooni. Juhtimiskeskuse arenguvisiooni koostamisel tuginesime oma ekspertide ekspertteadmistele ning ühistranspordi valdkonna rahvusvahelisele praktikale nelja erineva riigi näitel. Visioonis pakkusime välja Juhtimiskeksuse poolt osutatava teenuse toimemudeli, töökeskkonna ja töövahendite kontseptsiooni, võimalikud suundumused personali värbamisel ja arendamisel ning visiooni ellurakendamise sammud ja näitliku ajakava.

Kriisiinfotelefoni loomise ja korraldamise aluspõhimõtted projektis Kriisiinfotelefoni rakendamise konsulteerimine Ukrainas.

Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine projektis Sisejulgeoleku valdkonna reformide toetamine: vabatahtlike kaasamine Dnipro Päästeameti töösse.

Toimemudeli koostamine kujundamaks visiooni vabatahtlike tegevuse arendamiseks pääste valdkonnas Ukrainas.

Häirekeskuse 112 pilootprojekti konsulteerimine Ukrainas

Dnipos (Ukraina, Dnepropetrovski oblast) loodava 112 keskuse loomise nõustamine tuginedes Eesti praktikale. Projekti läbiviimise protsessi võtmeaspektide väljatoomine ja Dniprole sobiva, tulevikule orienteeritud, 112 keskuse toimemudeli leidmise toetamine.